Regulamin serwisu pc.vge.pl i aplikacji VGE Smart

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa: (i) zasady świadczenia Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.pc.vge.pl, zwanym dalej Serwisem, (ii) zasady korzystania z tych Usług, (iii) zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), które odbywa się na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 4. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie jest bezpłatne.
 5. Korzystanie z usługi „Zdalny dostęp” wymaga posiadania przez Usługobiorców urządzenia kompatybilnego z platformą pc.vge.pl. 
 6. Usługobiorca ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.
 7. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 9. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 10. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 11. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. Definicje

 1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie pojęciami rozumie się:
  1. „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego pc.vge.pl” określający zasady realizacji przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców Usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy,
  2. „regulamin dotychczasowy” – regulamin Serwisu obowiązujący do momentu wejścia w życie Regulaminu,
  3. „Usługi” – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin, których zakres został określony w rozdz. III Regulaminu,
  4. „Usługodawca” – Solgen Sp. z o.o. Cechowa 51, 30-614 Kraków NIP:6793230091
  5. „Usługobiorca” – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi,
  6. „Urządzenie” – urządzenia współpracujące z platformą pc.vge.pl
  7. „Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  8. „Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną”, „Umowa” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców Usług w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie,
  9. „Serwis” – serwis internetowy umieszczony w domenie www.pc.vge.pl i aplikacji VGE Smart w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców,

III. Zakres usług

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. „Zdalny dostęp” – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom zdalnego dostępu do podłączonych Urządzeń,
  2. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych) zamieszczanych w Serwisie i udostępnianych przez Usługodawcę przez Internet,
 2. Usługa „Zdalny dostęp” kierowana jest wyłącznie do Usługobiorców, którzy posiadają Urządzenia produkowane przez Usługodawcę.
 3. Świadczenie Usług wskazanych w ust. 1 pkt. a) i b) i e) możliwe jest po uprzednim dokonaniu przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie.
 4. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

IV. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. klikniecie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zawartej w Serwisie, wysłanie Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, dodanie wpisu na Forum, skorzystanie z usługi „Zdalny dostęp”).
 2. Zawracie umów o świadczenie Usług wskazanych w rozdz. III ust. 1 pkt. a), b), e) wymaga zarejestrowania w Serwisie.

V. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
 3. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysyłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usług wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swojego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w rozdz. X ust. 1.
 10. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysyłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostały doręczone.
 11. Usługodawca ma prawo do wysyłania informacji handlowych oraz reklamowych do Usługobiorców za pomocą poczty elektronicznej.

VIII. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe dla Użytkowników, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  1. dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  2. dysponują aktualnymi wersjami przeglądarek internetowych, Usługodawca zaleca korzystania z przeglądarek Mozilla Firefox® oraz Google Chrome®
  3. mają możliwość obsługi Java Script oraz Cookies w przeglądarce.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą zostać wprowadzone jego aktualizacje.
 3. Zmiana w zakresie wymagań technicznych nie stanowi zmiany Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i wymaga jedynie zmiany ust. 1 niniejszego rozdziału oraz zamieszczenia przez Usługodawcę na stronie www.vge.pl nowych wymagań technicznych.

XI. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się wskutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. a) i b) jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podawany w trakcie rejestracji albo na adres e-mail Usługodawcy podany w rodz. IX ust. 1 Regulaminu.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Forum wskazuje się precyzyjnie jakiego wpisu wypowiedzenie dotyczy.
 5. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Forum ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia wpisu w razie naruszenia przez wpis przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego z Usług wymagających zarejestrowania w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

X. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w Serwisie można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: serwis@vge.pl. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu.
 2. Reklamacje spełniające wymagania określone w ust. 1 zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

XI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług Serwisu przez Usługobiorców w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności w wyniku ujawnienia hasła do konta, ujawniania danych osobowych,
  2. treść wpisów, komentarzy i materiałów umieszczanych przez Usługobiorców na Forum,
  3. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.,
  4. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Usługobiorców na Forum przez innych Usługobiorców oraz podmioty inne niż Usługobiorcy,
  5. utratę zamieszczonych na Forum komentarzy, wpisów i materiałów,
  6. problemy techniczne związane z korzystaniem z Usług Serwisu, w tym czasową niedostępność Usług Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności spowodowane koniecznością dokonania przerw technicznych, napraw, a także działaniem siły wyższej i nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  7. jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorców powstałe na skutek przerw w funkcjonowaniu Serwisu i świadczeniu Usług,
  8. jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Usługobiorcy na skutek zaprzestania świadczenia Usługi Usługobiorcom lub usunięcia konta Usługobiorcy, jeżeli nastąpiło to ze względu na naruszenie przez Usługobiorcę przepisów prawa lub Regulaminu.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca w procesie rejestracji oraz dla potrzeb świadczenia Usług podaje dobrowolnie: imię, nazwisko, adres poczty e-mail. Dokonując rejestracji Usługobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu.
 2. Dane konieczne do rejestracji i świadczenia Usług są administrowane przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) według zasad określonych w obowiązującej u Usługodawcy Polityce prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zastępuje regulamin dotychczasowy określający zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego pc.vge.pl
 2. Usługodawca może w każdym czasie dokonywać zmiany Regulaminu w przypadku konieczności zmiany zasad lub sposobu świadczenia Usług.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej pc.vge.pl z podaniem daty, od której obowiązuje zmiana Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców od daty wskazanej w informacji o zmianie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.10.2023.